Verlofaanvraag

Cbs SamuŽl
Noordzijdseweg 221a
3415 RE Polsbroekerdam
Telefoon: (0182) 30 96 22
samuelschool@pcpotrivia.nl
De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind kunnen aanvragen.

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:

- uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind;
† (In dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen)
- de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.

Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. U kunt van deze regeling maar een keer per schooljaar gebruik maken.

Dit betekent, dat een dag eerder op vakantie gaan, een tweede vakantie, een extra lang weekend, een langdurig bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, respectievelijk te verlenen.

Een schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient u uiterlijk zes weken vÚÚr de gewenste periode in bij de directie.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden.

Als u denkt, dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, kunt u een verzoek voorleggen aan de directie. Als het gaat om een verzoek tot vrijstelling voor meer dan 10 schooldagen, dan ligt de beslissing bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vervulling van plichten wegen godsdienst of levensovertuiging
Er zijn een aantal religieuze feestdagen waarvoor extra verlof kan worden verleend. Een jaarlijks overzicht van feest- en gedenkdagen van minderheden in Nederland is te verkrijgen bij het Nederlands Centrum Buitenlanders.
Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek

Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek voor zijn / haar kind(eren):
reload

Verklaring school:

Ondergetekende (schoolleiding) verklaart dat verzuim gedurende bovenstaande dag(en) wel / niet in overeenstemming is met de wettelijk in de leerplichtwet vastgelegde regelgeving.
* Verplichte velden